دنیل نگرانو

آموزش پوکر

درس ۳۵

Aaron Sorkin teaches you the craft of film and television screenwriting in 35 exclusive video lessons.

٪۱۰۰ انحصاری

In his first ever online class, learn from Oscar-winning screenwriter Aaron Sorkin. Only available through MasterClass.
همن حالا شروع کنید
خرید اشتراک طلایی
8۰۰.۰۰۰۰ تومان / سالیانه
هدیه دهید
۱۰۰.۰۰۰۰ تومان

Your script starts here.

Aaron Sorkin wrote his first movie on cocktail napkins. Those napkins turned into A Few Good Men, starring Jack Nicholson. Now, the Academy Award-winning writer of The West Wing and The Social Network is teaching screenwriting. In this class, you’ll learn his rules of storytelling, dialogue, character development, and what makes a script actually sell. By the end, you’ll write screenplays that capture your audience’s attention.

 درس ویدیویی ۳۵

تماشا کنید ، گوش دهید و یاد بگیرید همانطور که آرون ملزومات نوشتن برای تلویزیون و فیلم را آموزش می دهد.

کتاب کار کلاس ۳۸

یک کتاب کار قابل بارگیری با کلاس همراه با برنامه های درسی و مطالب تکمیلی همراه است.

هر زمان، در هرجا

تماشا کنید ، گوش دهید و یاد بگیرید همانطور که آرون ملزومات نوشتن برای تلویزیون و فیلم را آموزش می دهد.

برنامه درسی

۰۱

معارفه

۰۲

۰۳

۰۴

۰۵

۰۶

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

Share

دنیل نگرانو

آموزش پوکر

نمایش قسمت اول
بررسی اجمالی
درس ها

Your script starts here.

Aaron Sorkin wrote his first movie on cocktail napkins. Those napkins turned into A Few Good Men, starring Jack Nicholson. Now, the Academy Award-winning writer of The West Wing and The Social Network is teaching screenwriting. In this class, you’ll learn his rules of storytelling, dialogue, character development, and what makes a script actually sell. By the end, you’ll write screenplays that capture your audience’s attention.

آنچه دریافت خواهید کرد

  درس ویدیویی ۳۵
مطالب اختصاصی آموزشی
%100 تضمین کیفیت

دو راه برای شرکت در این کلاس

محبوب ترین روش

اشتراک طلایی

دسترسی نامحدود به تمام 71 استاد - شامل دنیل نگرانو - برای یکسال 
خرید اشتراک طلایی
8۰۰.۰۰۰ تومان / سالیانه

خرید این کلاس

 دنیل نگرانو دسترسی نامحدود به کلاس
1۰۰.۰۰۰ تومان / سالیانه

معارفه

درس ۰۱

درس ۰۲

درس ۰۳

درس ۰۴

درس ۰۵

درس ۰۶

درس ۰۷

درس ۰۸

درس ۰۹

درس ۱۰

درس ۱۱

درس ۱۲

درس ۱۳

درس ۱۴

درس ۱۵

درس ۱۶

درس ۱۷

درس ۱۸

درس ۱۹

درس ۲۰

درس ۲۱

درس ۲۲

درس ۲۳

درس ۲۴

درس ۲۵

درس ۲۶

درس ۲۷

درس ۲۸

درس ۲۹

درس ۳۰

درس ۳۱

درس ۳۲

درس ۳۳

درس ۳۴

درس ۳۵
play